07 December 2014

Мантри за предлагане на храна


Nama om Vishnu padaya, divya jnana pradayine
Srimate Paramadvaiti, swamine nyasi rupine
Sharanagata Bhaktebya, Shudda Bhakti vidayine
Vishudda Bhaktisiddhanta, dhara dhara nishevine (x3)
Намо ом Вишну падая, дивя гйяна прадайне
Шримате Парамадвейти, свамине няши рупине
Шаранагата Бактибя, Шуда Бакти видайне
Вишуда Бактиседанта, дара дара нишевине (х3)
Отдавам смирените си почитания на Негова Божествена Милост Ом Вишнупада Шри Шримад Бакти Алока Парамадвейти Свами Махарадж, който разпространява знание за Бога. Като саняси той пътува по целия свят и дава чисто предано служене на отдалите се души. Той носи заключенията на чистият преданоотдаден Шрила Бактисиданта Сарасвати чрез Шрила Прабупада, Шрила Шридар Махарадж и Шрила Пури Махарадж.

Namo maha vadanya Krishna prema pradayate
Krishnaya Krishna Chaitanya Namne gaura tvishe namaha (x3)
Намо маха ваданя Кришна према прадайте
Кришная Кришна Чейтаня Намне гоура твише намаха (х3)
О, най-щедра инкарнаци! Ти си самият Кришна, който се появява като Шри Кришн Чейтаня Махапрабу. Ти си придобил златния цвят на Шримати Радарани и широко разпространяваш любовта към Кришна. Отдаваме ти смирените си почитания.

Namo brahmanya devaya go brahmana hitaya ca
Jagat hitaya Krishnaya Govindaya namo namaha (x3)
Намо браманaя девая гоу брамана хитая ча
Джагат хитая Кришная Говиндая намо намаха (х3)
Отдавам смирените си почитания на Висшата Истина, Кришна, който е доброжелателят на кравите и браманите, както и на всички живи същества. Повторно поднасям почитания на Говинда, източника на наслада за всички сетива. 

Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda
Sri Advaita Gadadhara, Srivasadi GauraBhakta vrinda (x1)
Шри Кришна Чайтания, Прабу Нитянанда
Шри Адвейта Гададара, Шриваваси ГоураБакта вринда (х1)

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare (x1)
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна  Харе Харе
Харе Рама Харе Рама  Рама Рама  Харе Харе


No comments:

Post a Comment