07 December 2014

Шикшаштакам (Осемте стиха на Махапрабху)Ѕр‡ Ѕр‡ Ѕикш…ш¬акам
(Шри Чайтанйа Махапрабху)
1) чето-дарпаЈа-м…рджанам˜ бхава-мах…-д…в…гни-нирв…паЈам˜
±рейа®-каирава-чандрик…-витараЈам˜ видй…-вадху­-дж‡ванам
…нанд…мбудхи-вардханам˜ прати-падам˜ пу­рЈ…м¦т…св…данам˜ сарв…тма-снапанам˜ парам˜ виджайате ±р‡-к¦шЈа-са™к‡ртанам
2) н…мн…м ак…ри бахудх… ниджа-сарва-±актис
татр…рпит… нийамита® смараЈе на к…ла®
ет…䦱‡ тава к¦п… бхагаван мам…пи
дурдаивам ‡д¦±ам их…джани н…нур…га®
3) т¦Ј…д апи сун‡чена тарор апи сахишЈун…
ам…нин… м…надена к‡ртан‡йа® сад… хари®
4) на дханам˜ на джанам˜ на сундар‡м˜
кавит…м˜ в… джагад-‡±а к…майе
мама джанмани джанма퇱варе
бхават…д бхактир ахаитук‡ твайи
5) айи нанда-тануджа ки™карам˜
патитам˜ м…м˜ вишаме бхав…мбудхау
к¦пай… тава п…да-па™каджа-
стхита-дху­л‡-са䦱ам˜ вичинтайа
6) найанам˜ галад-а±ру-дх…рай…
ваданам˜ гадгада-руддхай… гир…
пулакаир ничитам˜ вапу® кад…
тава н…ма-грахаЈе бхавишйати
7) йуг…йитам˜ нимешеЈа чакшуш… пр…в¦ш…йитам
±у­нй…йитам˜ джагат сарвам˜ говинда-вирахеЈа ме
8) …±лишйа в… п…да-рат…м˜ пинаш¬у м…м
адар±ан…н марма-хат…м˜ кароту в…
йатх… татх… в… видадх…ту лампа¬о
мат-пр…Ја-н…тхас ту са ева н…пара®

ПРЕВОД
1) Святото Име на Кришна почиства огледалото на сърцето и потушава пожара от страдание в гората на раждането и смъртта. Както вечерният лотос цъфти под хладните лунни лъчи, така сърцето разцъфва в нектара на името. Накрая душата се пробужда за истинското си скрито съкровище: живот в любов с Кришна. Отново и отново вкусвайки нектара, душата се гмурка и изплува в океана от вечно нарастващо блаженство. Всички осезаеми аспекти на личността са напълно удовлетворени и пречистени, и най-накрая победени от все-благоприятното влияние на Святото Име на Кришна.
2) О, мой Господи, твоето Свято Име дарява благоденствие на всички. Ти имаш безброй имена, такива като Кршна и Говинда, чрез които се разкриваш на падналите души. В многото си Свети Имена ти милостиво си вложил цялата си трансцедентална сила. И за възпяването им няма определено време или място. Само по безпричинната си милост ти се спускаш във формата на божествен звук, но моето голямо нещастие е, че поради нанасяните обиди, аз не изпитвам любов към твоето Свято Име.
3) Само който е по-смирен от стрък трева, по-сдържан от дърво и който отдава цялата почит на другите без да я желае за себе си, ще може винаги да възпява Святото Име на Кршна.
4) О Господи, аз нямам желание за богатство, последователи, красиви жени, плодоносни дейности или освобождение. Единственият ми копнеж е да Ти служа безкористно и предано живот след живот.
5) О, сине на Нанда Махарадж, аз съм твой вечен слуга, но заради собствената си карма съм пропаднал в този ужасен океан от раждане и смърт. Прояви своята безпричинна милост и приеми тази паднала душа като една прашинка в светите ти лотосови нозе.
6) О Господи, кога сълзите ще започнат да се стичат на вълни от очите ми и гласът ми ще затрепери в екстаз? Кога космите по тялото ми ще настръхнат докато възпявам твоето Свято Име?
7) О Говинда! Без Теб светът е пуст. Сълзи се стичат от очите ми като пороен дъжд и всеки миг изглежда като цяла вечност.
8) Кришна може да ме прегръща с любов или да ме стъпче в нозете си. Той може да разбива сърцето ми като се крие от мен. В крайна сметка той не признава никакъв морал, но нека прави каквото иска, защото Той е единственият Бог на сърцето ми и ще бъде такъв завинаги.

ДЕСЕТТЕ ОСКЪРБЛЕНИЯ КЪМ СВЯТОТО ИМЕ

1. Да се хулят преданоотдадените, посветили живота си на възпяване на святото име на Бога. Святото Име, което е идентично с Кришна, никога не би търпяло подобни оскърбителни дейности.

2. Да се считат имената на Бог Шива и Бог Брахма за равни със святото име на Бог Вишну.

3. Да не се подчиняваме на заръките на духовния учител или да го считаме за обикновен човек.

4. Да се хули ведическата литература или писанията, следващи ведическата линия.

5. Да се дават интерпретации на Святото Име на Бога.

6. Да се счита славата на Святото Божие Име за въображаема.

7. Да се смята че понеже Харе Кришна мантрата е способна да неутрализира всички греховни дела, човек може да продължава да върши греховете си като същевременно мантрува Харе Кришна за да ги неутрализира.

8. Да се счита възпяването на Харе Кришна Маха-мантра за една от ритуалистичните мантри, споменати във Ведите като плодоносни дейности.

9. Оскърбление е да се проповядва за славата на Святото Име пред невярващи.

10. Ако човек е чул за славата на трансцеденталното свято име на Бога, но въпреки това запазва материалистичното си разбиране за живота, мислейки си „Аз съм това тяло и всичко което принадлежи на това тяло е мое (ахам мамети)” и не проявява уважение и обич към Харе Кришна маха-мантрата, това е оскърбление.

No comments:

Post a Comment