07 December 2014

Пранам мантри


ом агй…на-тимир…ндхасйа гй…н…¤джана-±ал…кай…
чакшур унм‡литам йена тасмай ±р‡-гураве нама®

Роден съм в най-дълбоко невежество, но моя духовен учител отвори очите ми с факела на знанието. На него отдавам смирените си почитания.

ванде 'хам˜ ±р‡гуро® ±р‡йута-пада-камалам˜
±р‡гур­ун ваишЈав…мс ча
±р‡-р­упам˜ с…грай…там˜ саха-гаЈа-рагхун…тх…нвитам˜
там˜ са-дж‡вам
с…дваитам˜ с…вадху­там˜ париджана-сахитам˜
к¦шЈа-чаитанйа-девам˜
±р‡-р…дх…-к¦шЈа-п…д…н саха-гаЈа-лалит…-
±р‡-ви±…кх…нвит…мс ча

Отдавам смирените си почитания в лотосовите нозе на всички духовни учители и в нозете на всички преданоотдадени на Бога. Отдавам смирените си почитания в лотосовите нозе на Шрила Рупа Госвами, на по-големия му брат Санатана Госвами, както и на Рагхунатха Даса, Рагхунатха Бхатта, Гопала Бхатта и Шрила Джива Госвами. Отдавам смирените си почитания на Бог Кришна Чайтанйа, заедно с Бог Нитйананда, Адвайта Ачарйа, Гададхара, Шриваса и другите, които ги придружават. Отдавам смирените си почитания на Шримати Радхарани и Шри Кришна, както и на съпровождащите ги Шри Лалита и Вишакха.

ГУРУДЕВ ПРАНАМА

нама ом вишнупадайа дивийа джнана прадаине
шримате прамадваити свамин ниаши рупине
шаранагата бхакте бийа шудха бхакти видаине
вишудха бхактисидханта дхара дхара нишевине

Отдавам смирените си почитания на Негова Милост Ом Вишнупада Шри Шримад Бхакти Алока Парамадваити Свами Махарадж, който разпространява божественото знание. Като саняси той пътува по целия свят давайки божествената любов на отдадените бхакти. Той носи заключенията на преданоотдадеността на Шрила Бхактисидханта Сарасвати чрез Шрила Прабхупада, Шрила Шридхара Махарадж и Шрила Пури Махарадж.

ШРИЛА ПРАБХУПAДА ПРАНАМА

нама ом вишну-падайа кришна-прештайа бхутале
шримате бхактиведанта-свамин ити намине
намас те сарасвате деве гаура-вани-прачарине
нирвишеша-шунйавади-пашчатйа-деша-тарине

Отдавам смирените си почитания на Негова Божествена Милост Бхактиведанта Свами Прабхупада, който е много скъп на Кришна. Нашите смирени почитания са за теб, о духовни учителю, слуга на Сарасвати Госвами. Ти милостиво проповядваш посланието на Бог Чайтанядева и освобождаваш Западните страни, които са пълни с имперсонализъм и нищета.

ШРИЛА ШРИДХАР ПРАНАМА

девам˜ дивйа-танум˜ сучханда-ваданам˜-б…л…рка-чел…¤читам˜
с…ндр…нанда-пурам˜ сад-ека-вараЈам˜ ваир…гйа-видй…мбудхим
±р‡-сиддх…нта-нидхим˜ субхакти-ласитам˜ с…расват…н…м варам˜
ванде там˜ ±убхадам˜ мад-ека-±араЈам˜ нй…ш‡±варам˜ ±р‡дхарам

Падам в нозете на Шрила Шридхара Дев, който с очарователен израз пее своите песни от сладък нектар. Облечен в красиви дрехи като новоизгряло слънце, той е истинския светец, който бхактите са избрали. Неговата непривързаност и знание са като океан, съкровищница на пълните и съвършени заключения. Сияен в забавления на любяща отдаденост, обителта на чистия екстаз, даряващия щастлива съдба; най-истинския последовател на Шрила Бхактисиддханта, най-големия велик генерал на целия орден на отречението, моя господар и бог, моя единствен подслон, аз обожавам нозе му, Шрила Шридхар Дев.

ШРИЛА БХАКТИ ПРАМОД ПУРИ ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

нама ом вишну-падая гаура-прештайа бху-тале
шримад бхакти-прамодая пури госвамин ити намине
дивйа-джнана прадатра ча прабхаве джанма джанмани
джнана-ваирагя-дехайа шастра-сиддханта самвиде
патитанам самуддхаре йати-весадхарайа ваи
прачарачара карййе ча джагарукайа сарвада
йатходдхавасйа-кумарад бхагавадарччане рати
ваишнаванам сарва критйе даксата парама татха

Отдавам моите смирени почитания в дандават пред лотосовите нозе на този, който безкрайно озарява този тъмен свят с лъчите на трансцеденталното знание, който е обожаемият любим суверен на моят живот раждане след раждане, истинско олицестворение на свещенното знание и себеотрицание, който облякъл величествените одежди на пътуващ монах се е превърнал в милостив избавител на падналите души.
Пред този, който е винаги бдителен в практикуването и проповядването на Бхагават-Дхарма и в който се проявява още от детството му божествената любовна привързаност към святото служене на Бог Шри Кришна, каквато притежава Шри Уддхава.
Обожавам с дълбоко преклонение този невероятно умел светец,[който е] изкусен във всички преданоотдадени ритуали, величествено олицетворение на всички писани свидетелства мой милостив любим божествен господар Шримад Бхакти Промод Пури Госвами Вишнупада, придружител на неговия Господ Шри Гаурсундара.

ШРИЛА БХАКТИСИДХАНТА САРАСВАТИ ПРАНАМА

нама ом вишну-падайа кришна-прещайа бхутале
шримате бхактисиддханта-сарасвате намине
шри-варшабханави-деви-дайитайа крипадхайе
кришна-самбандха-виджнана-дайине прабхаве намаха
мадхурйоджвала-премадхйа-шри-рупануга-бхактида-
сри-гаура-каруна-шакти-виграхайа намо ‘сту те
намас те гаура-вани-шри-муртайе дина-тарине
рупануга-вируддхапасиддханта-дхванта-харине
Отдавам най-смирените си почитания на Негова Божествена милост Бхактисидханта Сарасвати, който е много скъп на Бог Кришна, приел подслон в Неговите нозе.

Отдавам смирените си почитания на Шри Варшабханави девидаита даса, който има благосклонния поглед на Шримати Радхарани и който е океан от трансцедентална милост и който дава науката за Кришна.

Отдавам моите смирени почитания на теб, персонифицирана енергия на милостта на Шри Чаитанйа, който ни даде преданоотдаденото служене което се украсява от съпружеската любов на Радха и Кришна, идващи в линията на откровението на Шрила Рупа Госвами.

Отдавам моите смирени почитания на теб, който си персонифицираното учение на Бог Чаитанйа. Ти освобождаваш падналите души. Ти не толерираш никое твърдение, което противоречи на преданоотдаденото служене произнесено от Шрила Рупа Госвами.

±р‡-сиддх…нта-сарасват‡ти видито гау†‡йа-гурв-анвайе
бх…то бх…нур ива прабх…та-гагане йо гаура-сак‡ртанаи®
м…й…в…да-тими™гилодара-гат…н уддх¦тйа дж‡ваним…н
к¦шЈа-према-судх…бдхи-г…хана-сукхам˜ пр…д…т прабхум˜ там˜ бхадже

Той е прославен в линията на великите Гаудия Ваишнава учители като Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Той се появи, също като сияйното слънце в утринното небе, за да спаси всички души от всепоглъщащата безличностна философия. Разпространявайки учението на Бог Гауранга за възпяване на Святото Име на Бог Шри Кришна, той даде на всеки шанс да се потопи в окена от любов на Шри Кришна, Върховната Личност. Шрила Бхактисиддханта, моят бог, божествен учител - в неговите нозе се моля да му служа вечно.

ШРИЛА ГОУРАКИШОРА ПРАНАМА

намо гораки±ор…йа сакшад вайрагия м­у¦тайе
випраламбха расамбходепадамбуджая те намаха

Отдавам смирените си почитания на Гаура Кишора даса Бабаджи Махараджа, който е олицетворение на отречеността. Той винаги е потопен в чувствона раздяла и интензивна любов към Кришна.

ШРИЛА БХАКТИВИНОДА ТХАКУР ПРАНАМА

намо бхактивинодая сат-чид-ананда намине
гоура щакти сварупая рупануга варая те

Прекланям се пред Саччидананда Бхактивинода, който е трансцедентална енергия на Чайтаня Махапрабху. Той е стриктен последовател на Госвамите, водени от Шрила Рупа.

ШРИЛА ДЖАГАННАТХА ПРАНАМА

гаура-вирбхава бхумес твам нирдешта садж джана приях
ваишнава сарвабхаума шри джаганатая те намаха

Отдавам почитанията си на Шрила Джаганнатха даса Бабаджи, който е уважаван от цялата Ваишнавска общност и който откри мястото, където Бог Чайтаня се е появил.

ВАИШНАВА ПРАНАМА

в…¤чх…-калпатарубхйа± ча к¦п…-синдубхйа ева ча
патит…н…м˜ п…ванебхйо ваишЈавебхйо намо нама®

Отдавам смирените си почитания на всички Ваишнави, които са преданоотдадени на Бога. Те са като дървета на желанията и могат да изпълняват молбите на всеки. Те са изпълнени със състрадание към падналите души.

ШРИ ПАНЧА-ТАТТВА ПРАНАМА

па¤ча-таттв…тмакам˜ к¦шЈам˜ бхакта-р­упа-свар­упакам
бхакт…ват…рам˜ бхакт…кхйам˜ нам…ми бхакта-±актикам

Отдавам своите смирени почитания на Върховния Бог, Шри Кришна, който не е различен от неговия облик като преданоотдаден (бхакта-ру­па), предана инкарнация (бхакт…ват…ра˜), прояви на чистия преданоотдаден (бхакт…кхйа˜) и енергията на предаността (бхакта-±актикам).

ШРИ ГАУРАНГА ПРАНАМА

намо мах…-вад…нй…йа к¦шЈа-према-прад…йа те
к¦шЈ…йа к¦шЈа-чаитанйа-н…мне гаура-твише нама®

О най-щедри и великодушни! Вие сте самия Кришна появил се като Шри Чайтаня Махапрабху. Вие приехте златния цвят на Шримати Радхарани и широко раздавате чистата любов към Шри Кришна.

ШРИ КРИШНА ПРАНАМА

хе кришна каруна-синдхо дина-бандхо джагат-пате
гопеша гопика канта радха-канта намо ‘стуте

О, мой скъпи Кришна, океан от милост, ти си приятеля на изстадалите и източник на създанието. Ти си господарят на пастирчетата и любимия на гопите и по-специално на Радхарани. Отдавам Ти смирените си почитания.

САМБАНДХАДИДЕВА ПРАНАМА

джайат…˜ суратау па™гор мама манда-матер гат‡
мат-сарвасва-пад…мбходжау р…дх…-мадана-моханау

Цялата слава на най-милостивите Радха и Мадхана-мохана! Аз съм сакат и болен от глупост и единствено те са моите водачи . Техните лотосови нозе са всичко за мен.

АБХИДХЕЙАДХИДЕВА ПРАНАМА

д‡вйад-в¦нд…раЈйа-калпа-друм…дха®
±р‡мад-ратн…г…ра-си˜х…сана-стхау
±р‡мад-р…дх…-±р‡ла-говинда-девау
преш¬х…л‡бхи® севйам…нау смар…ми

В  храм от скъпоценни камъни, под дървета на желаният в горичките на Враджа, Шри Шри Радха Говинда извършват техните най-интимни любовни забавления. На тях отдавам смирените си почитания.

ПРАЙОДЖАНАДХИДЕВА ПРАНАМА

±р‡м…н р…са-раш…рамбх‡
ва˜±‡-ва¬а-та¬а-стхита®
каршан веЈу-сванаир гоп‡р

гоп‡н…тха® ±рийе 'сту на®

О’ Шри Шрила Гопинатха, Ти  от който произхожда трансцеденталната сладост на раса танца, Ти който стоиш на брега на Вамшивата и привличаш вниманието на пастирките със звуците на своята прочута флейта. Моля се най- смирено пред теб и всичко около теб за милост и благословия.

ШРИ РАДХА ПРАНАМА

тапта канчана-горанги радхе вриндаванешвари
вришабхану-суте деви пранамами хари-прийе

Отдавам моите смирени почитания на Радхарани, чийто цвят е като на разтопено злато, която е царица на Вриндаван. Ти си дъщеря на Цар Вришабхану и си много скъпа на Кришна.

ШРИ КРИШНА ГОВИНДА ПРАНАМА
намо брахманйа-девайа го-брахмана-хитайа ча
джагад-дхитайа кришнайа говиндайа намо намаха

Отдавам смирените си почитания на Бог Кришна, който е обожаемият Бог на всички брахмини, доброжелателя на кравите и на брахмините, и благодетеля на целия свят. Отдавам отново и отново смирените си почитания на Върховната Божествена Личност, известен като Кришна и Говинда.

ШРИ ТУЛАСИ ПРАНАМА

в¦нд…йаи тулас‡-девйаи прий…йаи ке±авасйа ча
к¦шЈа-бхакти-праде деви сатйаватйаи намо нама®

Отдавам смирените си почитания отново и отново на Туласи Деви, която е изключително скъпа на Шри Кришна и е позната още като Вринда Деви и Сатявати (въплъщение на чистата истина). О Богиньо ти си съкровищницата на  Кришна-бхакти.

атха натв… мантра-гуру­н гуру­н бх…гават…ртхад…н
вй…с…н джагат-гур­ун натв… тато джайам уд‡райет

ПАНЧА-ТАТТВА МАХА-МАНТРА

 (джайа) ±р‡-к¦шЈа-чаитанйа прабху нитй…нанда
±р‡-адваита гад…дхара ±р‡в…с…ди-гаура-бхакта-в¦нда

Отдавам почитанията си на Шри Кришна Чайтанйа, Прабху Нитйананда, Шри Адвайта, Гададхара, Шриваса и на всички други, които следват пътя на предаността.

ХАРЕ КРИШНА МАХА-МАНТРА

харе к¦шЈа харе к¦шЈа к¦шЈа к¦шЈа харе харе
харе р…ма харе р…ма р…ма р…ма харе харе


Према-дхвани
Джая Ом Вишну-пада парамахамса паривраджакачария аштоттара-штата Шри Шримад Бхакти Бхакти Алокха Парамадваити Махараджа Гурудева ки – Джайа!
Джая нитйа-лила правиштха Ом Вишну-пада парамахамса паривраджакачария аштоттара-штата Шри Шримад Абхайа Чаранаравинда Бхакти-веданта Свами Прабхупада ки – Джайа!
Джая нитйа-лила правиштха Ом Вишну-пада парамахамса паривраджакачария аштоттара-штата Шри Шримад Ракшак Шридхара Дева Госвами Махараджа ки – Джайа!
Джая нитйа-лила правиштха Ом Вишну-пада парамахамса паривраджакачария аштоттара-штата Шри Шримад Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа ки – Джайа!
Джая нитйа-лила правиштха Ом Вишну-пада парамахамса паривраджакачария аштоттара-штата Шри Шримад Бхакти-сидханта Сарасвати Тхакура Госвами Махараджа ки – Джайа!
Джая нитйа-лила правиштха Ом Вишну-пада парамахамса аштоттара-штата Шри Шримад Гаура Кишора Даса Бабаджи ки – Джайа!
Джая нитйа-лила правиштха Ом Вишну-пада парамахамса аштоттара-штата Шри Шримад Бхакти Винода Тхакура ки – Джайа!
Ананда коти ваишнава-вринда ки – Джайа!
Нама-ачарйа Шрила Харидаса Тхакура ки – Джайа!
Гаудия ачарии ки – Джайа!
Гуру парампара ки – Джайа!
Премсе кахо Шри Кришна Чаитанйа, Прабху Нитйананда, Шри Адваита, (Шри) Гададхара, Шри Васади, (Шри) Гаура-бхака-вринда ки – Джайа!
Шри Шри Радха-Кришна, Гопа-Гопи-Го, Шйама кунда, Радха-кунда, Гири Говардхана ки – Джайа!
Вриндавана дхама ки – Джайа! Майапур дхама ки – Джая!
Навадвипа дхама ки – Джайа! Джаганатх пури дхама ки – Джая!
Йамуна-деви ки – Джайа! Ганга-деви ки – Джайа! Туласи-деви ки – Джайа! Бхакти-деви ки – Джайа!
Харинама-санкиртана ки – Джайа!
Самавета бхакта-вринда ки – Джайа!
Вечна слава на всички Бхакти – Харе Кришна! (3 пъти)
Гаура-премананде - Хари-Хари бол!

No comments:

Post a Comment